Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
Czcesz zapisać dziecko do naszego przedszkola? Kliknij na poniższy obrazek.
 

 


 

Rekrutacja elektroniczna - procedura odwoławcza

2020 r.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2020 OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH  

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

 

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 t.j.):

- pomiędzy 25 maja a 1 czerwca br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

 

- uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

 

- rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

 

- dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

 

WAŻNE !!!

 

Zarówno wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego, jak i odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rodzic przesyła do placówki pierwszego wyboru tylko drogą elektroniczną (na właściwy, podany poniżej adres e-mail) w formacie pliku .pdf lub zdjęcia wniosku/odwołania.

 

ADRESY E-MAIL PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH:

 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 - dyrektor@pp1.glogow.pl

2. Przedszkole Publiczne nr 2 - pp2@www.glogow.pl

3. Przedszkole Publiczne nr 3 - pp3@www.glogow.pl

4. Przedszkole Publiczne nr 5 - pp5@www.glogow.pl

5. Przedszkole Publiczne nr 6 - pp6@www.glogow.pl

6. Przedszkole Publiczne nr 7 - pp7@www.glogow.pl

7. Przedszkole Publiczne nr 9 - pp9@www.glogow.pl

8. Przedszkole Publiczne nr 10 - pp10@www.glogow.pl

9. Przedszkole Publiczne nr 15 - dyrektor@pp15.glogow.pl

10. Przedszkole Publiczne nr 17 - dyrektor@pp17.glogow.pl

11. Przedszkole Publiczne nr 19 - bajka@przedszkole19.glogow.pl

12. Przedszkole Publiczne nr 20 - dyrektor@pp20.glogow.pl

13. Przedszkole Publiczne nr 21 - dyrektor@pp21.glogow.pl

14. Szkoła Podstawowa nr 13 - sekretariat@sp13.glogow.pl

 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego oraz rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola (w przypadku wniesienia przez rodzica do dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej), rodzic otrzymuje w formacie .pdf drogą elektroniczną via e-mail.

 

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA:

 

- wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego,

- odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic przesyła do placówki pierwszego wyboru,

 

ORAZ OTRZYMANIA:

- uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego,

- rozstrzygnięcia dyrektora danego publicznego przedszkola,

 

W FORMIE PAPIEROWEJ !!!

 

 

 

 

                                                                                     Głogów, dnia ………… 2020 r.

Znak pisma: ………………………

                            Pan/i

                      ……………………….
                      ………………………..
                      ……………………….

                          (adres rodziców)

 

UZASADNIENIE ODMOWY PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

 

W odpowiedzi na złożony wniosek o uzasadnienie decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola publicznego, Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu Publicznym Nr  ………… 
w Głogowie informuję, iż na podstawie art. 158 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 t.j.) na posiedzeniu w dniu …………..….... …….. 2020 r. …............................................................... ur.…..………….……… w………………….... 

        (imię i nazwisko dziecka)

 

nie przyjęła do przedszkola.

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Głogów są kryteria określone w cytowanej powyżej ustawie. Do przedszkola wniosek rekrutacyjny złożyła większa liczba kandydatów niż liczba miejsc, którymi dysponowała placówka.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności przyjęto:

 

- dzieci 6 letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,

- dzieci 3, 4 i 5 letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,

- dzieci pochodzące z wielodzietnych rodzin,

- dzieci niepełnosprawne lub dziecko niepełnosprawnych rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów lub niepełnosprawność rodzeństwa,

- dzieci samotnie wychowywane w rodzinie,

- dzieci objęte pieczą zastępczą.

 

W drugiej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniano kryteria ustalone przez organ prowadzący:*

 

- pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata
w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących
w systemie dziennym

- zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

- rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata do przedszkola  wynosiła …… . Państwa córka/syn w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał/a .…. .punktów.

 

Uzyskana przez kandydata …………………………………..............ilość punktów                  
                                                (imię i nazwisko dziecka)

nie uprawniała  do przyjęcia do przedszkola.

 

W ciągu 7 dni od otrzymania  uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, mają Państwo prawo wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przy Przedszkolu Publicznym Nr ………….... w Głogowie.

 

 

                                         …………………………………..
                                            (podpis przewodniczącego komisji)

 

*Niepotrzebne nie ujmować w uzasadnieniu

 

 

 

 

Uwaga Rodzice!

 

ZAPISY NA MIESIĄCE WAKACYJNE

 

  W związku z pandemią i sytuacją jaka panuje w naszym kraju, informujemy,  iż zmianie ulegnie Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dyżurów wakacyjnych przedszkoli.  

W związku z powyższym, informujemy,

każde przedszkole w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. będzie  

prowadziło zapisy dzieci rodziców pracujących potrzebujących opieki w okresie wakacyjnym

na każdy miesiąc oddzielnie.

 

Deklaracja złożona w danym przedszkolu nie jest jednoznaczna z tym, że to przedszkole będzie czynne

(za wyjątkiem wskazanych już w zarządzeniu).

 

 

 

UWAGA!

 

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

 

na rok szkolny 2020/2021

 

odbywa się telefonicznie.

 

 

Prosimy o odbieranie telefonów:

 

76 726 56 32 , 885 580 910.

 

 

 

Uwaga – zmiana terminów i zasad

 

składania wniosków rekrutacyjnych

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM

ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

 

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Formico

– dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną https://glogow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

 

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 10 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

 

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Przedszkole Publiczne nr 1 - dyrektor@pp1.glogow.pl

2. Przedszkole Publiczne nr 2 - pp2@www.glogow.pl

3. Przedszkole Publiczne nr 3 - pp3@www.glogow.pl

4. Przedszkole Publiczne nr 5 - pp5@www.glogow.pl

5. Przedszkole Publiczne nr 6 - pp6@www.glogow.pl

6. Przedszkole Publiczne nr 7 - pp7@www.glogow.pl

7. Przedszkole Publiczne nr 9 - pp9@www.glogow.pl

8. Przedszkole Publiczne nr 10 - pp10@www.glogow.pl

9. Przedszkole Publiczne nr 15 - dyrektor@pp15.glogow.pl

10. Przedszkole Publiczne nr 17 - dyrektor@pp17.glogow.pl

11. Przedszkole Publiczne nr 19 - bajka@przedszkole19.glogow.pl

12. Przedszkole Publiczne nr 20 - dyrektor@pp20.glogow.pl

13. Przedszkole Publiczne nr 21 - dyrektor@pp21.glogow.pl

14. Szkoła Podstawowa nr 13 - sekretariat@sp13.glogow.pl

 

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

 

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

 

 

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

 

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

 

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

 

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

 

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

 

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych
w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 

Proszę  o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 33/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 18 marca 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, ust 3 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                        .......................................................

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 10. 04. 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 16. 04. 2020 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23. 04. 2020 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 24. 04. 2020 r. godz. 9:00

do 12. 05. 2020 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22. 05. 2020 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01. 06. 2020 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba punktów

Kryteria – I etap

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

25

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).

25

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

25

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

25

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

25

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

25

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).

25

Kryteria – II etap

8.

Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

10

9.

Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.

6

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

4

11.

Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).

2

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!

 

Rekrutacja dzieci 2,5 letnich 

 

Gmina Miejska Głogów informuje,

iż z dniem 23 marca 2020 r. system rekrutacji elektronicznej

moduł Formico został otwarty dla dzieci,

które w dniu 1 września 2020 r. ukończą nie mniej niż 2,5 roku

(urodzonych pomiędzy 1 stycznia, a 1 marca 2018 r.).

 

Pozostałe warunki rekrutacji pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020R. 

 

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

 

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                        .......................................................

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03. 04. 2020 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 14. 04. 2020 r. godz. 9:00

do 28. 04. 2019 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05. 05. 2020 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01. 06. 2020 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

 

 

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba punktów

Kryteria – I etap

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

25

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).

25

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

25

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

25

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

25

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

25

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).

25

Kryteria – II etap

8.

Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

10

9.

Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.

6

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

4

11.

Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).

2

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

!!! UWAGA !!!

 

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j.).

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

 

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2013 urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

Termin na złożenie deklaracji: od 19 lutego od godz. 9.00 do 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00

 

Terminarz:

Przyjmowanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 19 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Podpisywanie umów przez rodziców: od 9 kwietnia od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2018 do godz. 15.00

 

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc:

30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 1 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

 

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

 

Etap wstępny – informator:

Od dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

 

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

 

- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 1 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

 

- Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

 

2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

 

1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową,
a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.

Wypełniony wniosek należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu jego złożenia.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.

 

2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.

 

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

 

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru”lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania, poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

3. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

 

Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

 

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

 

W przypadku gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

 

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 

4. Rekrutacja automatyczna:

 

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

 

O przyjęciu dziecka do danej placówki de


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-24