Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja
Czcesz zapisać dziecko do naszego przedszkola? Kliknij na poniższy obrazek.
 

 


 

Uwaga – zmiana terminów i zasad

 

składania wniosków rekrutacyjnych

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM

ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

 

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Formico

– dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną https://glogow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

 

Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 10 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

 

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Przedszkole Publiczne nr 1 - dyrektor@pp1.glogow.pl

2. Przedszkole Publiczne nr 2 - pp2@www.glogow.pl

3. Przedszkole Publiczne nr 3 - pp3@www.glogow.pl

4. Przedszkole Publiczne nr 5 - pp5@www.glogow.pl

5. Przedszkole Publiczne nr 6 - pp6@www.glogow.pl

6. Przedszkole Publiczne nr 7 - pp7@www.glogow.pl

7. Przedszkole Publiczne nr 9 - pp9@www.glogow.pl

8. Przedszkole Publiczne nr 10 - pp10@www.glogow.pl

9. Przedszkole Publiczne nr 15 - dyrektor@pp15.glogow.pl

10. Przedszkole Publiczne nr 17 - dyrektor@pp17.glogow.pl

11. Przedszkole Publiczne nr 19 - bajka@przedszkole19.glogow.pl

12. Przedszkole Publiczne nr 20 - dyrektor@pp20.glogow.pl

13. Przedszkole Publiczne nr 21 - dyrektor@pp21.glogow.pl

14. Szkoła Podstawowa nr 13 - sekretariat@sp13.glogow.pl

 

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

 

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

 

 

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić
poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

 

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych
o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

 

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.

 

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

 

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!!

 

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do przedszkola pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych
w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 

Proszę  o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 33/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 18 marca 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, ust 3 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                        .......................................................

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 10. 04. 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 16. 04. 2020 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23. 04. 2020 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 24. 04. 2020 r. godz. 9:00

do 12. 05. 2020 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22. 05. 2020 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01. 06. 2020 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 24 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 33/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 18 marca 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba punktów

Kryteria – I etap

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

25

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).

25

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

25

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

25

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

25

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

25

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).

25

Kryteria – II etap

8.

Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

10

9.

Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.

6

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

4

11.

Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).

2

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!

 

Rekrutacja dzieci 2,5 letnich 

 

Gmina Miejska Głogów informuje,

iż z dniem 23 marca 2020 r. system rekrutacji elektronicznej

moduł Formico został otwarty dla dzieci,

które w dniu 1 września 2020 r. ukończą nie mniej niż 2,5 roku

(urodzonych pomiędzy 1 stycznia, a 1 marca 2018 r.).

 

Pozostałe warunki rekrutacji pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020R. 

 

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

 

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                        .......................................................

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2020

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03. 04. 2020 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 14. 04. 2020 r. godz. 9:00

do 28. 04. 2019 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05. 05. 2020 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01. 06. 2020 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

 

 

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba punktów

Kryteria – I etap

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

25

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).

25

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

25

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

25

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

25

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

25

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).

25

Kryteria – II etap

8.

Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

10

9.

Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.

6

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

4

11.

Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).

2

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

!!! UWAGA !!!

 

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j.).

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

 

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2013 urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia) objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci powinny być obowiązkowo zapisane do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane w procesie rekrutacji automatycznie, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

Termin na złożenie deklaracji: od 19 lutego od godz. 9.00 do 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00

 

Terminarz:

Przyjmowanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 1 marca od godz. 9.00 do 19 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

 

Podpisywanie umów przez rodziców: od 9 kwietnia od godz. 9.00 do 23 kwietnia 2018 do godz. 15.00

 

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc:

30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 1 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

 

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

 

Etap wstępny – informator:

Od dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

 

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

 

- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 1 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

 

- Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

 

2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

 

1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową,
a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.

Wypełniony wniosek należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu jego złożenia.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.

 

2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.

 

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

 

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru”lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania, poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

3. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

 

Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

 

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

 

W przypadku gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

 

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

 

4. Rekrutacja automatyczna:

 

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.  Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

 

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.

 

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria dodatkowe:

1) pozostawanie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

2) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami),

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

4) zadeklarowanie przez rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

 

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

 

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU

29 MARCA 2019 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.

 

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

- w placówce przedszkolnej

- wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail

- logując się na stronie internetowej dla rodziców

 

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki

 

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 9 kwietnia od godz. 9.00 do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 obowiązkowo udaje się do tej placówki i potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownej umowy z placówką.

 

Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów
z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

7. Ostateczne wyniki rekrutacji

 

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

8. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

 

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 3 czerwca 2019 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

 

Od 3 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
w przedszkolach.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH ORAZ DZIECI POSIADAJĄCYCH ODROCZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

 

1.    Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych znajdujących się w Przedszkolu Publicznym nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie odbędzie się na zasadach ogólnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawą zapisania w/w dziecka do oddziału integracyjnego jest złożenie w Przedszkolu następujących dokumentów (wraz z Wnioskiem Rekrutacyjnym wygenerowanym z systemu Formico):

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

- orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności,

 - opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

 

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

2. Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

Rekrutacja dzieci posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego do przedszkoli publicznych odbędzie się poza automatyczną rekrutacją.

 

Podstawą zapisania w/w dziecka do Przedszkola pierwszego wyboru jest złożenie następujących dokumentów:

- decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

Rekrutacja odbywa się w sposób następujący:

       rodzic pobiera Wniosek Rekrutacyjny z przedszkola publicznego,

       wypełnia Wniosek, podpisuje go i składa  w „przedszkolu pierwszego wyboru” wraz
z wymaganymi dokumentami,

       rekrutacja odbywa się na etapie rekrutacji uzupełniającej, a decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje komisja powołana przez Dyrektora placówki.

 

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 w poszczególnych przedszkolach.

 

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLY 2018/2019

 

Data Zdarzenie


13.03 godz. 9:00 - 27.03 godz.15:00 
Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola.
Składanie wniosków w przedszkolach pierwszego wyboru
przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

09.04 godz. 15:00 
Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli.

 

30.04 godz. 15:00 
Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji
– lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola
publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

01.06 godz. 9:00 - 31.08 godz.15:00 
Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski o przyjęcie
dziecka na wolne miejsca.

 

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

!!! UWAGA !!!

 

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25