To takie proste!
Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie
Strona głowna  /  Aktualności
                          
Archiwum aktualności
test2
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-23 12:57:08

test1
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-23 12:56:40

 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA !!!
 
O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 j.t. ze zm.)

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3 - 6 LAT DO PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:
UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy,
dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Gmina Miejska Głogów informuje, iż dzieci z rocznika 2008 (urodzone pomiędzy lipcem
a czerwcem) i 2009 (urodzone pomiędzy styczniem a grudniem) objęte są obowiązkiem
szkolnym. Dzieci te obowiązkowo zapisane powinny być do I klasy szkoły podstawowej.

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane automatycznie
w procesie rekrutacji, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego.

Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza
w roku szkolnym 2014/2015.

Termin na złożenie deklaracji to: 18 lutego do 26 lutego 2015 r.

Terminarz:

Przyjmowanie wniosków: od 2 marca godz. 9.00 do 18 marca 2015 r. do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 2 marca do 23 marca 2015 r. do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli: 3 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

Podpisywanie umów przez rodziców: od 9 kwietnia do 20 kwietnia 2015 godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie
wolnych miejsc: 22 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 5 czerwca do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Etap wstępny – informator

Od dnia 2 marca 2015 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 2 do 18 marca 2015 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

- Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.
 
Wypełnione podanie należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia Wniosku.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.
 
2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania, poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

3. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:
Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola
pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej
do dnia 23 marca 2015 r. do godz. 15.00.
 
Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

W przypadku, gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

4. Rekrutacja automatyczna:

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.
 
Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

1) Dziecko pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia w roku 2010),
2) Dziecko czteroletnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia w roku 2011),
3) Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu) /rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym);
4) Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru;
5) Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami).
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI
W DNIU 3 KWIETNIA 2015 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:
- w placówce przedszkolnej
- wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail
- logując się na stronie internetowej dla rodziców
 
6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 9 kwietnia do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 obowiązkowo udaje się do tej placówki i potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownej umowy.

Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

7. Ostateczne wyniki rekrutacji

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 22 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00
 
8. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.
 
Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 5 czerwca 2015 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 5 czerwca 2015 r. prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach.
 
.........................................................................................................................................................................................................................
 
 
RATUJMY ŻYCIE WIKTORKA!
Malutki braciszek jednego z wychowanków naszego
przedszkolaka zachorował na białeczkę
ŻYCIE MOŻE URATOWAĆ
MU NASZA KREW
Apelujemy do ludzi dobrego serca, aby oddawali krew dla tego dziecka.
1%
PODATKU DLA WIKTORA
KRS 0000086210
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
...............................................................................................................................................................................................
 
 
 
Uwaga rodzice!!!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z psychylogiem,
które odbędzie sie na terenie naszego przedszkola
w poniedziałek 12.01.2015 o godzinie 16.15,
na temat "Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej".
Zapraszamy rodziców dzieci 5 - 6 letnich.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-01-08 20:15:24

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
NA BAL KARNAWAŁOWY,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 08.01.2015 ( W CZWARTEK).
ZACZYNAMY O GODZINIE 9.30. WSTĘP NA BAL TYLKO W STROJU KARNAWAŁOWYM.
MILE WIDZIANE POSTACIE Z BAJEK, BOHATERZY KSIĄŻEK I FILMÓW
ORAZ PRZEBRANIA WEDŁUG WŁASNEJ INWENCJI TWÓRCZEJ.
GWARANTUJEMY MIŁĄ I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-01-06 13:39:27

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzenia spokoju i rodzinnego ciepła oraz dużo zdrowia
pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku
życzą Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-12-14 21:53:54

UWAGA RODZICE
 
OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2014  W NASZYM PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ NIEODPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:
  1. "JESTEŚMY AKTYWNI W PRZEDSZKOLU- RUCH, TANIEC I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA"
 
        2. "DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA - PLASTYKA W PRZEDSZKOLU"
 
 
 
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ POZA GODZINAMI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 4 GODZIN TYGODNIOWO, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYZNANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-09-30 20:28:47

20.09.2014 - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-09-19 08:45:30

Witamy na naszej stronie po wakacjach...

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2014-09-03 09:30:26

Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił , byście po wakacjach szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii wrócili do naszego przedszkola.
Do zobaczenia :)
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-07-08 10:16:45

 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

ODBYWA SIĘ

POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ FORMICO 

adres platformy:     http://glogow.formico.pl

 

KLIKNIĘCIE W BANER PRZENIESIE PAŃSTWA NA STRONĘ PLATFORMY FORMICO-REKRUTACJA

    

 
 

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

UWAGA!!!   O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7).

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W WIEKU 3-6 LAT DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW:

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ MIEJSKĄ GŁOGÓW – Prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miejską Głogów jest zadaniem własnym gminy, dlatego do głogowskich przedszkoli przyjmowane będą tylko dzieci zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 w roku szkolnym 2014/2015 dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, będą przyjmowane automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracja złożona będzie u dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014.

Termin na złożenie deklaracji to:

28 lutego do 6 marca 2014 r.

Terminarz:   Przyjmowanie wniosków:

od 10 marca do 26 marca 2014 r. do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków:

od 10 marca do 31 marca 2014 r. do godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli:

 9 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

Podpisywanie umów przez rodziców:

od 10 kwietnia do 18 kwietnia godz. 15.00

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc: 23 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 6 czerwca do wyczerpania wolnych miejsc

Informacja o wszystkich publicznych przedszkolach znajduje się w Informatorze.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności

„Wniosek rekrutacyjny” – to karta zapisu do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

Etap wstępny – informator

Od dnia 10 marca 2014 r. na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

1. Wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego dziecka do placówki

- Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 10 do 26 marca 2014 r. do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i złożenie Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do przedszkola.

- Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnego dziecka do placówki. We Wniosku Rekrutacyjnym rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek, do których stara się o przyjęcie dziecka.

2. Dwa sposoby składania podań przez rodziców:

1) Rodzic może wypełnić Wniosek Rekrutacyjny elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować wypełniony Wniosek.

Wypełnione podanie należy podpisać, a następnie udać się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia Wniosku.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności potwierdzania Wniosku w pozostałych placówkach.

2) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy Wniosek Rekrutacyjny (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się jedynie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do którego stara się o przyjęcie dziecka) w celu złożenia Wniosku.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru”.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania, poprosi o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

3. Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru:

Jeśli rodzic wypełni wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic z wersją papierową wniosku musi koniecznie udać się osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwe przedszkole, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

W przypadku, gdy rodzic wypełnia wniosek w formie papierowej, wniosek do systemu wprowadza przedszkole pierwszego wyboru.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie (wynik rekrutacji).

4. Rekrutacja automatyczna:

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku Rekrutacyjnym, które z kryteriów spełnia ich dziecko, a następnie które zostały potwierdzone przez „przedszkole pierwszego wyboru”).

O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych za ustalone kryteria oraz limit miejsc w wybranych placówkach.­­­­­­

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Kryteria podstawowe (zgodne z przepisami ustawy o systemie oświaty):

1) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

1) Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia w roku 2008),

2) Dziecko pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (urodzone od 1 stycznia do 31 grudnia w roku 2009),

3) Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących (w wymiarze pełnego etatu) /rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym);

4) Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru;

5) Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami).

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do placówki

UDOSTĘPNIENIE RODZICOM INFORMACJI O DZIECIACH ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NASTĄPI W DNIU 9 KWIETNIA 2014 r. DO GODZ. 15.00 W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSZKOLACH.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na trzy sposoby:

- w placówce przedszkolnej

- wiadomością elektroniczną na podany wcześniej we wniosku swój adres e-mail

- logując się na stronie internetowej dla rodziców

6. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do placówki

Jeżeli dziecko zostało przydzielone w wyniku elektronicznej rekrutacji do przedszkola, rodzic w terminie od dnia 10 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 obowiązkowo udaje się do tej placówki i potwierdza wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez podpisanie stosownej umowy.

Niepodpisanie umowy/oświadczeń woli przez rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

7. Ostateczne wyniki rekrutacji

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji (lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego) oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi w dniu 23 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

8. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć Wniosek Rekrutacyjny w przedszkolu, które ma wolne miejsca i może przyjąć dziecko.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca w przedszkolu jest Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od dnia 25 kwietnia 2014 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany jest aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w przedszkolach.

Od 6 czerwca 2014 r. prowadzona będzie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach.

komentarzy: (0)
data dodania: 2014-07-08 10:04:11