Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

REKRUTACJA 2020R.

 

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

 

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020

Prezydenta Miasta

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 t.j.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 t.j.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Głogowa.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                        .......................................................

                                                                                              Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1

                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 10/2020

                                                                                                                  Prezydenta Miasta Głogowa

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01. 03. 2020 r. godz. 9:00

do 25. 03. 2020 r. godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03. 04. 2020 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy z placówką

od 14. 04. 2020 r. godz. 9:00

do 28. 04. 2019 r. godz. 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05. 05. 2020 r. do godz. 15:00

6.

Rekrutacja uzupełniająca

od 01. 06. 2020 r. godz. 9:00

do 31. 08. 2020 r. godz. 15:00

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych  do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba punktów

Kryteria – I etap

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

25

2.

Niepełnosprawność kandydata.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).

25

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

25

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

25

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

25

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

25

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j.).

25

Kryteria – II etap

8.

Pozostawanie rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu, prowadzanie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu działalności gospodarczej /uczących się lub studiujących w systemie dziennym.

10

9.

Zadeklarowanie przez rodziców/ rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola.

6

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

Oświadczenie rodziców /rodzica samotnie wychowującego /prawnych opiekunów kandydata o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata.

4

11.

Zadeklarowanie przez rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych opiekunów uczęszczania kandydata, który w dniu 1 września 2019 r. ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Deklaracja rodziców/rodzica samotnie wychowującego/prawnych opiekunów kandydata o dacie urodzenia kandydata (do wglądu akt urodzenia).

2

 

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.

Dokumenty o których mowa w punkcie od 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i w punkcie od 8 do 11 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga Rodzice !

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

ODBEDZIE SIĘ 14.01.2020 r.

 

( wtorek ).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka na rzecz

 

 

BUDOWY GŁOGOWSKIEGO

 

 

HOSPICJUM

 

 

zakończona!

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,

którzy wsparli zbiórkę na rzecz budowy głogowskiego hospicjum.

Zebrana kwota 285,33 zł została wpłacona na konto

,,Fundacja Hospicjum Głogowskiego”.

Każdy osoba, która wsparła ten szczytny cel,

otrzymała przygotowany przez dzieci z grupy 5-latków

,,orzeszek zdrowia”.

Jest to już druga taka akcja zorganizowana

w naszym przedszkolu.

Poprzednia – czerwcowa, pod hasłem ,,Owoc głogu”  

przyniosła  356.31 zł.

Nasza cegiełka na tak szczytny cel w roku 2019

to w sumie  641.64zł.

 

Serdecznie dziękujemy

 

za dobre serce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

W PRZEDSZKOLU

 

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14.01.2020 r.

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI CHARYTATYWNEJ

,, PACZKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH”

 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i dzieciom za wielkie serce,

zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej ,, Paczka dla osób bezdomnych”.

 

 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość
 

- DZIĘKUJEMY !

 

 

 

 

 Szanowni Państwo !

 

Od środy tj. 11.12.2019 r  do 20.12. 2019r. na terenie przedszkola odbywać się

będzie zbiórka na rzecz budowy głogowskiego hospicjum.

 

 

Hospicja to temat, przed którym ludzie często uciekają. Wracają jednak do

niego, kiedy muszą zgłosić tam kogoś ze swoich bliskich. Hospicja odgrywają

ogromną rolę w ostatniej drodze człowieka umierającego. Ich celem i

zadaniem jest nie tylko ulżyć w cierpieniu umierającemu, ale wspomóc na

duchu rodzinę tej osoby.

 

 

 NIE BĄDZMY OBOJĘTNI,

 

DZIELMY SIĘ DOBREM,

 

BO ONO ZAWSZE DO NAS POWRACA.  

 

 

 

 

 

 

 

AKCJA CHARYTATYWNA   ,, PACZKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH "

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA RODZICÓW 

 

 

 

                                                                                      Głogów, dnia 3 grudnia 2019 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci 3-6 letnich na temat:

 

„Wpływ wysokich technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka”

 (Internet, telewizja, komputer, tablet, telefon)

 

 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Folwarczna 52; Głogów

Data: 12 grudnia 2019 roku, godzina 1600

 

 

Barbara Augustyniak-Kostka – logopeda

Beata Kamińska – psycholog

 

 

 

 

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Głogowa

 

w sprawie zasad organizacji

 

dyżuru wakacyjnego 

 

w przedszkolach publicznych 

 

 

 

Zarządzenie Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje dotyczące wykazu dyżurów wakacyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, będą zamieszczane co roku do dnia 30 listopada na rok kolejny, na stronie internetowej www.glogow.pl, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Głogów oraz na stronach internetowych przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

§ 2. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 5 lat na dyżur wakacyjny - Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat na dyżur wakacyjny - Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców
w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur – Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Głogowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                       .......................................................

                                                                                                                          Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

 

§ 1. 1. Przedszkola publiczne zorganizowane w Głogowie funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola publiczne w Głogowie pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole w sytuacji, kiedy zaplanowany został remont, a zakres prac remontowych zagrażałby bezpieczeństwu dzieci.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli
i dyrektorami szkół do dnia 30 listopada każdego roku.

 

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli publicznych podają do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli publicznych, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują
i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

5. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę do momentu wyczerpania zaplanowanej liczby miejsc.

6. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

 

§ 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

1) rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się
w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny;

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;

3) w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
w pkt 1.

 

§ 4. 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3).

2. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w swojej placówce, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci
z placówki.

2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu lub szkole.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

§ 6. 1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach obowiązujących w przedszkolu.

2. Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych wchodzą w życie z dniem wprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………….……………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     seria ………nr…………………………. wydanym przez ……………….......................................................……….... zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………… w Głogowie

 

 

……………….……………..…………………ur.………………….….…w………………..…           
 

…………………………………………………ur…………….………..…w……………….....

 

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,- ( świadczenia niepłatne dla 6-l),

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola tj. do 10 dnia każdego miesiąca, będę ponosił/a koszty związane z:

 

1) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …….. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłaty,  określonej w pkt 1 niniejszego oświadczenia.

 

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  ………………………………………………..

 

 

Oświadczenie  dotyczy opłaty za wyżywienie w okresie  od  ………………….. do ………………..., co oznacza możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

 

 

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr ………….. w Głogowie.

 

           

…………………………………                                                    ………………………….……………

                    Data                                                                 Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                                   

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     nr……………………….. wydanym przez ………………........................……….... zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………….. w Głogowie

……………………..…………………ur.………………….….…w………………..…    

…………………………………………ur…………….………..…w……………….....

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola będę ponosił/a koszty związane z:

1) pobytem mojego dziecka w przedszkolu w godzinach  ponad podstawę programową, których opłata wynosi …….. zł za każda rozpoczętą godzinę,

2) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …………. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu,

3) pobytem mojego dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłat określonych w pkt 1, 2, 3 niniejszego oświadczenia.

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  …………………………………………. 

2) opłata za czas pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego na konto nr: ………………………………………..

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że,  jeżeli opłata zostanie dokonana po upływie terminu określonego przez Dyrektora Przedszkola, to Przedszkole naliczy ustawowe odsetki za opóźnienie
w zapłacie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

Oświadczenie dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową oraz opłat za wyżywienie dzieci w okresie od  …………... r. do ………………. r, co oznacza  możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr …….. w Głogowie.

 

 

 

            …………………………………                             ……… ………………….……………

                                  Data                                         Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                                

 

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a:

matka / opiekun prawny …………………………………………… legitymująca się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………......................

ojciec / opiekun prawny …………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………......................

zamieszkały/a w Głogowie przy ulicy …………………..……………….,

oświadczam, iż nie korzystam z urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur przedszkolny w miesiącach wakacyjnych.

 

            …………………………………                                                                    ……… ………………….……………

                                  Data                                                                                      Podpis matki/ opiekuna prawnego

 

            …………………………………                                                                    ……… ………………….……………

                                  Data                                                                                       Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Przedszkole Publiczne Nr ………….. w Głogowie. ul. ………………….., 67-200 Głogów, tel. ……………,  e-mail: ……………………….
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

…………………………… tel. ……………………. lub adres e-mail:……………..

 1. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego
   
 2. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
   
 3. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobow
Aktualności

Zbiórka na rzecz

BUDOWY GŁOGOWSKIEGO HOSPICJUM zakończona!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,

którzy wsparli zbiórkę na rzecz budowy głogowskiego hospicjum.

Zebrana kwota 285,33 zł została wpłacona na konto

,,Fundacja Hospicjum Głogowskiego”.

Każdy osoba, która wsparła ten szczytny cel,

                                           otrzymała przygotowany przez dzieci                                               

z grupy 5-latków ,,orzeszek zdrowia”.

                         Jest to już druga taka akcja zorganizowana                               

w naszym przedszkolu.

Poprzednia – czerwcowa, pod hasłem ,,Owoc głogu”  

przyniosła  356.31 zł.

                              Nasza cegiełka na tak szczytny cel w roku 2019                          

to w sumie  641.64zł.

 

 

Serdecznie dziękujemy za dobre serce.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-02 19:31:06

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14.01.2020 R.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-15 20:38:19

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI CHARYTATYWNEJ

,, PACZKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH”

 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i dzieciom za wielkie serce,

zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej ,, Paczka dla osób bezdomnych”.

 

 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość
 

- DZIĘKUJEMY !

 

                                

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-11 10:52:20


Głogów, dnia 3 grudnia 2019 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci 3-6 letnich na temat:

 

„Wpływ wysokich technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka”

 (Internet, telewizja, komputer, tablet, telefon)

 

 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Folwarczna 52; Głogów

Data: 12 grudnia 2019 roku, godzina 1600

 

 

Prosimy o poinformowanie rodziców z Państwa placówki o spotkaniu oraz przekazanie do poradni informacji o ilości osób, które przybędą do Poradni.

 

 

Dziękujemy za pomoc, z pozdrowieniami

Barbara Augustyniak-Kostka – logopeda

Beata Kamińska – psycholog

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-05 18:16:05

Zarządzenie Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacje dotyczące wykazu dyżurów wakacyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, będą zamieszczane co roku do dnia 30 listopada na rok kolejny, na stronie internetowej www.glogow.pl, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Głogów oraz na stronach internetowych przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

§ 2. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 5 lat na dyżur wakacyjny - Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat na dyżur wakacyjny - Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców
w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur – Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Głogowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                               .......................................................

                                                                                                     Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

 

§ 1. 1. Przedszkola publiczne zorganizowane w Głogowie funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.

2. Przedszkola publiczne w Głogowie pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.

3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole w sytuacji, kiedy zaplanowany został remont, a zakres prac remontowych zagrażałby bezpieczeństwu dzieci.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli
i dyrektorami szkół do dnia 30 listopada każdego roku.

 

§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli publicznych podają do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli publicznych, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują
i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

5. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę do momentu wyczerpania zaplanowanej liczby miejsc.

6. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

 

§ 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

1) rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się
w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny;

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;

3) w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
w pkt 1.

 

§ 4. 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3).

2. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w swojej placówce, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci
z placówki.

2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu lub szkole.

3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

§ 6. 1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach obowiązujących w przedszkolu.

2. Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych wchodzą w życie z dniem wprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………….……………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     seria ………nr…………………………. wydanym przez ……………….......................................................……….... zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………… w Głogowie

 

 

……………….……………..…………………ur.………………….….…w………………..…           
 

…………………………………………………ur…………….………..…w……………….....

 

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,- ( świadczenia niepłatne dla 6-l),

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola tj. do 10 dnia każdego miesiąca, będę ponosił/a koszty związane z:

 

1) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …….. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłaty,  określonej w pkt 1 niniejszego oświadczenia.

 

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  ………………………………………………..

 

 

Oświadczenie  dotyczy opłaty za wyżywienie w okresie  od  ………………….. do ………………..., co oznacza możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

 

 

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr ………….. w Głogowie.

 

           

…………………………………                                                                                           ………………………….……………

                    Data                                                                                                            Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                                   

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………….

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………………..………………., legitymującym     się     dowodem     osobistym     nr……………………….. wydanym przez ………………........................……….... zobowiązuję się do uiszczania opłat za pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr …………….. w Głogowie

……………………..…………………ur.………………….….…w………………..…    

…………………………………………ur…………….………..…w……………….....

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i obejmują:

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola będę ponosił/a koszty związane z:

1) pobytem mojego dziecka w przedszkolu w godzinach  ponad podstawę programową, których opłata wynosi …….. zł za każda rozpoczętą godzinę,

2) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi …………. zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu,

3) pobytem mojego dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłat określonych w pkt 1, 2, 3 niniejszego oświadczenia.

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  …………………………………………. 

2) opłata za czas pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego na konto nr: ………………………………………..

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że,  jeżeli opłata zostanie dokonana po upływie terminu określonego przez Dyrektora Przedszkola, to Przedszkole naliczy ustawowe odsetki za opóźnienie
w zapłacie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.

Oświadczenie dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową oraz opłat za wyżywienie dzieci w okresie od  …………... r. do ………………. r, co oznacza  możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie ……………………. r.

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr …….. w Głogowie.

 

 

 

            …………………………………                                                                                        ……… ………………….……………

                                  Data                                                                                                      Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów                   

 

 

             

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a:

matka / opiekun prawny …………………………………………… legitymująca się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………......................

ojciec / opiekun prawny …………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria nr ……………………….. wydanym przez ………………......................

zamieszkały/a w Głogowie przy ulicy …………………..……………….,

oświadczam, iż nie korzystam z urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur przedszkolny w miesiącach wakacyjnych.

 

            …………………………………                                                                         ……… ………………….……………

                                  Data                                                                                           Podpis matki/ opiekuna prawnego

 

            …………………………………                                                                           ……… ………………….……………

                                  Data                                                                                             Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 201/2019

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Przedszkole Publiczne Nr ………….. w Głogowie. ul. ………………….., 67-200 Głogów, tel. ……………,  e-mail: ……………………….
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

…………………………… tel. ……………………. lub adres e-mail:……………..

 1. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego
   
 2. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
   
 3. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, ich ograniczeniu oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych
   
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

 

……………………………………….                                                                               ……………………………………………

 

          Data                                                                                                                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-04 10:48:17

Przedszkolaki z grup 6 oraz 5 latków przystąpiły do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" odbywającej się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-12-02 18:35:40

Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to Pluszowy Miś obchodził swoje setne urodziny.

 

 

Bardzo gorąco prosimy, aby 25 listopada tj. w poniedziałek wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-23 19:08:33

DRODZY RODZICE!

 

Informujemy, że nie wykryto bakterii e. coli w wodzie!

 

Od jutra tj. 20.11.2019r. dzieci bezpiecznie wracają do przedszkola.

 

Dziękujemy za współpracę.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-19 10:26:04

DRODZY RODZICE!

 

W związku z awarią wodociągu informujemy,

że trwa badanie wody przez Sanepid.

W dniu jutrzejszym ( wtorek 19.11.2019r. ) przekazana zostanie

nam informacja, czy woda nie ma

bakterii e. coli i nadaje się do użytku.

 

Jeśli jest taka możliwość bardzo prosimy

o pozostawienie dzieci w domu w dniu jutrzejszym.

 

Jeśli woda będzie czysta to od środy 20.11.2019r.

dzieci będą mogły bezpiecznie wrócić do przedszkola.

 

Prosimy o śledzenie informacji na

stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

 

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-18 13:17:09